Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?

Ben jij enthousiast geworden over de Boshoeve en zou je graag bij ons willen werken?
Denk jij in grenzeloos in mogelijkheden?
Stuur dan je CV en motivatie naar: solliciteren@bijdeboshoeve.nl

Wij zijn met regelmaat op zoek naar leuke, nieuwe collega’s. Bijvoorbeeld:
– Pedagogisch Medewerkers
– Medewerkers voor het zorgteam
– Verpleegkundigen (HBO / Kinderaantekening / MBO)

Mail snel en wie weet word jij onze nieuwe collega.

Wil jij liever op onze locatie in Sassenheim werken? Ook dan stuur je je CV en motivatie naar solliciteren@bijdeboshoeve.nl

Vacature: Lid voor Raad van Commissarissen

De Organisatie
De Boshoeve biedt een uniek concept voor zorg en opvang van zowel (chronisch) zieke kinderen als kinderen met een ontwikkelingsachterstand binnen een zo normaal mogelijke leefomgeving. Alle kinderen zijn welkom. In de groepen spelen kinderen met en zonder beperking van jongs af aan al samen. En maken vriendschappen voor het leven. Ook de jongvolwassenen van de dagbesteding, werken binnen de reguliere opvang. Ook zij staan midden in de samenleving. De Boshoeve is een BV met aandeelhouders, een bestuur en een Raad van Commissarissen. De WTZi en governance code zorg is in de geboden zorg, het bestuur en toezicht geïntegreerd.

De Boshoeve is een zorg- en dagopvangorganisatie met drie locaties waarbinnen dagopvang wordt geboden aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

De geboden zorg bestaat uit:

·         Verpleegkundige dagopvang en intensieve kindzorg (ZVW)

·         Ontwikkelingsgerichte zorg vanuit de jeugdzorg (JW)

·         Dagbesteding voor jongeren met een WLZ indicatie

·         Logeeropvang en respijtzorg

Deze vormen van zorg worden zoveel mogelijk binnen de reguliere opvang geboden. De Boshoeve biedt een hoge kwaliteit van dagopvang, heeft een gezonde bedrijfsvoering en een hoge tevredenheid van ouders, kinderen, jongvolwassenen en medewerkers.

Missie en visie
De Boshoeve heeft de missie om een kind “gewoon kind” te laten zijn ongeacht de ziekte of beperking. Het multidisciplinaire team van ruim 60 medewerkers bestaat uit:  (kinder)verpleegkundigen, therapeuten, orthopedagogen en pedagogisch medewerkers. Zij zetten zich iedere dag weer in om ieder kind welkom te heten. De zorg is passend en op maat waarbij ieder kind zoveel mogelijk binnen de reguliere opvang, tussen vriendjes en vriendinnetjes, mag opgroeien.   Het logeerhuis van de Boshoeve draagt bij aan het ondersteunen van de draagkracht van ouders en gezin om het zieke en/of gehandicapte kind zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. De medewerkers werken volgens de pedagogische wetenschap Reggio Emilia waarin het krachtige kind centraal staat. Ieder kind heeft mogelijkheden om tot ontwikkeling te komen en is gericht op interactie op zijn of haar eigen wijze. Deze pedagogische wetenschap ondersteunt de inclusieve visie van de Boshoeve.

De Raad van Commissarissen binnen de Boshoeve

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt in de Boshoeve toezicht op en draagt zorg voor de kwaliteit en veiligheid van de opvang en zorg binnen de Boshoeve. Tevens houdt de RvC toezicht op de duurzame bedrijfsvoering en de financiële stabiliteit.

 

 

De raad kent verschillende rollen:

  • de rol van de toezichthouder: het beoordelen van de wijze waarop door de bestuurder de strategische doelen worden gerealiseerd;
  • de rol van de werkgever: het zorgdragen voor een goed functioneren van de bestuurder en het beoordelen van de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd;
  • de rol van klankbord: het gevraagd en ongevraagd fungeren als klankbord voor de bestuurder;

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de geboden zorg, het bereiken van de strategische doelen en de bestuursvorming. De Raad van Commissarissen werkt vanuit de visie op “nieuw toezicht” en de governance code zorg.

 

De huidige samenstelling van de RvC is een drie hoofdige RvC waarbinnen een verdeling van de aandachtsgebieden aanwezig is. Deze verdeling is gebaseerd op de ervaring en kennis van de aanwezige leden. De aandachtsgebieden zijn:

  • Personeelsmanagement, tevredenheid van medewerkers, wijze van besturen door het bestuur
  • De kwaliteit van zorg, cliënt- tevredenheid en zelfsturend werken
  • Financiële stabiliteit en jaarverantwoording zorg

 

De Boshoeve zoekt een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen per 1 januari 2022
Het nieuwe lid van de RvC neemt de vacante positie in voor toezicht op de geboden kwaliteit van zorg en opvang binnen de Boshoeve. Het heeft de voorkeur dat u ervaring en kennis heeft over de medische zorg en de WTZi. Deze positie vraagt om een goed contact met het zorgteam voor toezicht op het welbevinden van de cliënten en de draagkracht van de medewerkers zorg. Het verdient de voorkeur dat u kennis hebt over bestuurlijke én toezichthoudende functies. Voor de functie van lid raad van commissarissen vragen wij van u dat u maatschappelijk betrokken bent en kennis en ervaring hebt op het gebied van medische zorg en/of jeugdzorg. U hebt affiniteit met de doelgroep en vindt de sociale integratie voor kinderen met en zonder beperking een belangrijk aandachtspunt in de geboden zorg en opvang.

De werkwijze van de RvC
De raad van Commissarissen vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tenminste 1 vergadering per jaar wordt gehouden met de oudercommissie/cliëntenraad. En 1 vergadering per jaar wordt gehouden in aanwezigheid van de Ondernemingsraad. Iedere toezichthouder tenminste één keer per jaar een van de locaties om een beeld te vormen over zijn of haar aandachtsgebied. Observaties en gesprekken met medewerkers geven hierin een onderbouwing maar ook de verslagen van de onafhankelijke tevredenheidsonderzoeken en jaarverslagen, bieden de RvC een goed beeld over de dagelijks gang van zaken. De raad van Commissarissen stelt zich hierin op als sparringpartner voor de bestuurder, heeft aandacht voor de hard & soft controls, en onderhoudt actief relaties binnen en buiten de Boshoeve.

Meer informatie
Spreekt deze vacature u aan en herkent u zich in dit profiel? Stuur dan uw brief en curriculum vitae uiterlijk 15 september 2021 naar info@bijdeboshoeve.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Femmy Muller via 06- 12500816.
De procedure bestaat uit een gespreksronde met de directeur van de Boshoeve  en de leden van de raad van Commissarissen. Tevens wordt u rondgeleid door een van de locaties om een beeld te krijgen van de visie en missie van de Boshoeve. De gesprekken vinden plaats in de week van 30 september 2021.