Beleid en protocollen

Beleid en protocollen

Een goede kwaliteit van de opvang binnen de Boshoeve en Boshuisje wordt in eerste instantie bereikt door de aanwezigheid van deskundige pedagogisch medewerkers met hart voor de kinderen. Bovendien zijn verschillende beleidsdocumenten en protocollen opgesteld om de kwaliteit te toetsen en constant te houden.

Iedere pedagogisch medewerker/verpleegkundige binnen de Boshoeve heeft een gedragscode ondertekend. Als leidinggevende verwacht ik een correcte, vriendelijke omgang van de medewerkers. Maar ook kledingvoorschriften ed staan hierin beschreven. De gedragscode komt regelmatig in de teamvergadering ter sprake. Ook is er per groep een pedagogisch werkplan uitgeschreven om de continuïteit in opvang en zorg te waarborgen. Het privacyreglement beschrijft de juiste manier van omgaan met gegevens van kinderen en ouders.

In de Boshoeve is een voedingsbeleid aanwezig. Deze wordt op dit moment geëvalueerd. Ook de oudercommissie heeft hierin een adviserende rol. Het dierenbeleid ondersteunt de juiste omgang met dieren en de hygiëne omtrent de dierenverzorging.

Op de Boshoeve en Boshuisje zijn tevens aanwezig:

  • Meldcode kindermishandeling
  • Beleid Veiligheid en Gezondheid
  • protocol medicijntoediening
  • protocol hygiëne
  • protocol vermissing
  • protocol sterfgevallen
  • protocol veilig slapen
  • protocol omgang met foto en film
  • protocol brandveiligheid

Jaarlijks en na veranderingen worden de Risico inventarisaties over veiligheid en hygiëne geactualiseerd. Deze RI’s en de daarbij behorende plan van Aanpak liggen op de groepen.

U bent altijd welkom met vragen over bovenstaande documenten.