Oudercommissie

Oudercommissie

De Boshoeve heeft een actieve oudercommissie die zich inzet voor het behoud van de kwaliteit en het bijdragen aan verbeteringen. Met plezier stel ik de leden aan u voor:

Voorzitter: Bart kweldam, vader van Lieke (nso). De voorzitter bereidt de vergadering voor, leidt de vergadering en is in eerste instantie contactpersoon voor het kindercentrum en woordvoerder op ouderavonden. Een voorzitter heeft als belangrijkste taak om alle leden bij de besluitvorming te betrekken.

Secretaris: Cecile Zwart- Leinarts, moeder van Thijs en Kasper (nso) en Joep (gob). De secretaris verstuurt een week voor de vergaderingen de uitnodigingen met de agenda, stelt de e-mailadressenlijst samen, verzorgt de inkomende en uitgaande post en houdt het archief bij.

Penningmeester: Nancy Jon, moeder van Kayleigh (nso) en Elise (kdv de Vrolijke Vijver). de penningmeester beheert de middelen waarover de oudercommissie beschikking heeft.

Lid en notulist: Yvonne Fiemann, moeder van Xyomara (nso) en Riquelme (kdv de Bonte Koe). De notulist draagt zorg voor het verslag van de vergadering.

Lid: Joost van Keulen, vader van fenne (kdv de Bonte Koe). Ondersteunend, hij staat de andere leden bij indien nodig.

De oudercommissie kunt u bereiken via onderstaande emailadressen:

oudercommissie@bijdeboshoeve.nl

De oudercommissie heeft een belangrijke functie in het adviseren (gevraagd en ongevraagd) bij belangrijke onderwerpen. In het reglement van de oudercommissie staat de werkwijze en bevoegdheden uitgebreid beschreven. Dit reglement heeft de oudercommissie in bezit.
Onderwerpen die worden besproken zijn:

1.    De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot:

  • aantal kinderen per leidster
  • groepsgrootte
  • opleidingseisen beroepskrachten
  • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding

2.    Het bieden van verantwoorde kinderopvang;

3.    Pedagogisch beleidsplan;

4.    Voedingsaangelegenheden;

5.    Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;

6.    Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen;

7.    Openingstijden;

8.    Vaststelling/wijziging van een klachtenregeling en aanwijzen leden van de klachtencommissie;

9.    Wijziging van de prijs van de kinderopvang.

Deze taken en verantwoordelijkheden zijn vastgesteld in het Reglement oudercommissie en is gebaseerd op de wettelijke eisen vanuit de Wet kinderopvang. Het Huishoudelijk reglement beschrijft de praktische werkwijze van de OC zoals de vergaderingfrequentie en taken van de commissieleden.

De OC komt 6 maal per jaar bij elkaar waarbij de directie een uur per vergadering aanschuift indien gewenst.

Indien u ook geïnteresseerd bent dan kunt u contact via: oudercommissie@bijdeboshoeve.nl

In de nieuwsbrief leest u de aankondiging van de komende oudercommissie en de onderwerpen van de vergadering. Bovendien kunt u de oudercommissie bereiken voor uw eigen inbreng. Deze informatie wordt dan meegenomen in de vergadering. De oudercommissie brengt verslag uit van de vergadering