Kinderen die opvallen

Kinderen die opvallen

Het team van de Boshoeve ziet het als onderdeel van haar taak om de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. Pedagogisch medewerkers maken de ontwikkeling van de kinderen dagelijks van dichtbij mee. Daarnaast vullen zij jaarlijks de observatie (o.a. estafettes, welbevinden) in waarin gericht de ontwikkeling en het gedrag van het kind in kaart wordt gebracht. Ook vindt er twee keer per jaar een kindbespreking plaats waarin alle kinderen kort besproken worden. Kinderen die opvallen, in gedrag of ontwikkeling, worden zo snel gesignaleerd. Net een beetje extra aandacht, overleg met ouders en/of een aanpassing in de begeleiding, kunnen vaak al voldoende zijn.

Soms hebben aanpassingen in de begeleiding geen effect en is er meer nodig om het kind de juiste begeleiding te kunnen bieden. Overleg met externe instanties kan dan nodig zijn. Ook hierbij geldt dat tijdig signaleren van belang is, zodat hulp vroegtijdig en zo laagdrempelig mogelijk ingezet kan worden. Jonge kinderen ontwikkelen zich snel en hoe vroeger de signalering, hoe effectiever de behandeling. Binnen de Boshoeve kan Alert4you ingeschakeld worden om mee te denken bij de juiste begeleiding. Alert4you is een landelijk samenwerkingsinitiatief tussen de kinderopvang en de jeugdzorg, met als doel om vragen of zorgen rond de ontwikkeling van het jonge kind zo vroeg mogelijk te signaleren en hierop te reageren. Vanuit Alert4you komt een orthopedagogisch medewerker van het Kabouterhuis langs om mee te denken of te ondersteunen bij kinderen die opvallen. Zij denkt mee en adviseert om het kind de juiste begeleiding te geven. Indien gewenst kan de orthopedagogisch medewerker informatie inwinnen in het multidisciplinaire team van het Kabouterhuis. Ook kunnen andere expertises, zoals een gezinsbegeleider, ingezet worden mocht dat nodig zij. Alert4you wordt altijd pas ingeschakeld na overleg en toestemming van ouders.

Tweemaal per jaar komt een verpleegkundige van het consultatiebureau en een medewerker van Alert4you langs om vragen te beantwoorden en om, na toestemming van ouders, een zorgvraag rond een kind door te spreken. De Boshoeve bespreekt met ouders welke zorg voor het kind het beste is, hoe dit op de Boshoeve vorm gegeven kan worden en of er een doorverwijzing nodig is.

Wanneer er specifieke zorgen zijn over de taalontwikkeling van een kind kan OnderwijsAdvies ingeschakeld worden. Zij kunnen een kind komen observeren op de groep en advies geven over wat nodig is voor het stimuleren van de taalontwikkeling. Binnen OnderwijsAdvies zijn Karin Adema en Rian Snijders de contactpersonen voor de Boshoeve.